OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Spoločnosť ISAT, s.r.o., Radlinského 12, 949 01 Nitra (ďalej len "spoločnosť") vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), v súvislosti s poskytovaním informačných systémov nevystupuje voči svojim zákazníkom v pozícií prevádzkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. b)), resp. ani sprostredkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. d)).
Zo strany spoločnosti nedochádza k žiadnému systematickému získavaniu a spracovávaniu osobných údajov, a to ani v prípadoch, ak zákazník poskytne spoločnsoti náhľad do databázy za účelom jednorazovej analýzy pre potreby technickej, servisnej, resp. používateľskej podpory.

Všetky osobné údaje, ku ktorým sa môže spoločnosť pri vykonávaní takejto činnosti prípadne dostať, sú bez zbytočného odkladu zlikvidované, pričom nedochádza k žiadnej forme archivácie a vykonaávaniu iných spracovateľských operácií.

Zásady ochrany osobných údajov pri prehliadaní webových stránok

V ISAT, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Preto Vám chceme objasniť spôsob zhromažďovania a využívania osobných údajov získaných od Vás, ako návštevníkov webu www.isat.sk (ďalej len "Web"), ktorého je ISAT, s.r.o. prevádzkovateľom. ISAT, s.r.o. ISAT, s.r.o. nezhromažďuje žiadne Vaše osobné údaje, ktoré mu sami dobrovoľne neposkytnete. Teda vždy, keď poskytnete sovje osobné údaje prostredníctvom Webu, súhlasíte zároveň so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetných údajov.
Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“). Správcom a zároveň spracovávateľom týchto osobných údajov je spoločnosť ISAT, s.r.o., Radlinského 12, 949 01 Nitra, IČO: 35951265, DIČ: 2022047577, IČ pre DPH: SK2022047577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo:  17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005. Akékoľvek informácie zhromažďované o Vás budú využívanénajmä (i) na poskytovanie Vami požadovaných produktov či služieb, na  informovanie o nových produktoch a službách a tiež na vylepšovanie  našich zákazníckych služieb, najmä Webu a (ii) za účelom šírenia  obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.
Zhromažďovanie osobných údajov
a) Aktívne poskytnuté osobné údaje
V prípade, že bude spoločnosť ISAT,s.r.o. potrebovať údaje, ktoré jej  umožnia Vás identifikovať (osobné údaje) alebo kontaktovať za účelom poskytnutia produktu či služby, ktoré ste si vyžiadali, o tieto údaje  Vás požiadame. Tieto osobné údaje môžu obsahovať Vaše meno a priezvisko,  názov spoločnosti, e-mail, telefón, adresu a dalšie informácie o  spoločnosti alebo o Vašej kreditnej karte v prípade platby on-line.
b) Pasívne poskytnuté údaje
Ďalej môže Web zhromažďovať určité informácie o prístupe návštevníkov  Webu (viac o prístupe k webovým stránkam ISAT, s.r.o.E nájdete v Podmienkach  používania), napr. adresu IP, pomocou ktorej títo užívatelia pristupujú  na internet, dátum a čas ich prístupu na tento Web, stránky, ktoré z Webu otvárajú, a verziu prehliadača z ktorého Web navštívili. Tieto  informácie získame prostredníctvom tzv. súborov cookies (viac informácii  o súboroch cookies nájdete nižšie). Takto získané informácie budú  používané na Vašu personifikáciu a na poskytovanie produktov a služieb,  ktoré ste si vyžiadali alebo ku ktorým ste dali súhlas. ISAT, s.r.o. môže  použiť osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších zákazníckych služieb a  súvisiacich produktov a na inováciu Webu, ako aj k zjednodušeniu  používania tohoto Webu, ktoré je možné dosiahnuť tak, že sa eliminuje  nutnosť opakovane zadávať rovnaké informácie a Web sa prispôsobí  konkrétnym preferenciám či záujmom jeho užívateľa.

Prístup k osobným údajom

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich  odstránenie či opravu, vrátane dalších zákonných práv k týmto údajom. V  takom prípade je ISAT, s.r.o. povinný Vás na Vašu žiadosť písomne  informovať o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú Vaše osobné údaje  spracovávané, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracovávať a  komu môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené. Presný rozsah informácii  definuje Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe  ktorého teda môžete žiadať informácie o (i) účele spracovania osobných  údajov; (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov,  ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o  ich zdroji; (iii) povahe aizovaného spracovania v súvislosti s  jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohoto spracovania  robené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a  oprávnených zájmov subjektu údajov; (iv) príjemcovi, prípadne  kategoriách príjemcov. Správca má právo za poskytnutie informácie  požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na  poskytnutie informácie.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj aizovane, a to  vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov, alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas so spracovaním udelujete dobrovoľne samotným  poskytnutím takýchto osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára na Webe. Prostredníctvom týchto Zásad a v súlade s Podmienkami  používania ste boli poučení v súlade so ZOOU o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právom na  opravu osobných údajov, právom súhlas na spracovanie kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu a právom podľa  ZOOU, teda, že môžete (i) požiadať správcu alebo spracovateľa o  vysvetlenie; (ii) požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil  stav, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života  subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Hlavne môže ísť o  blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných  údajov.
Udelením súhlasu so spracováním osobných údajov zároveň súhlasíte so  zasielaním obchodných informácii správcu na Vašu e-mailovú adresu, ktorú  ste dobrovoľne poskytli. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou  formou na adresu sídla správcu. V prípade porušenia práv na ochranu  osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu  osobných údajov.

Kontrola osobných údajov

Osobné údaje, ktoré na tomto Webe poskytnete, nebudú bez Vášho  súhlasu poskytnuté mimo STORMWARE. Zákazníci STORMWARE si môžu svoje osobné údaje a predvoľby kontaktovania, ktoré na tomto Webe zadali,  skontrolovat a prípadné zmeny vykonať pomocou Zákazníckeho centra (ďalej len „ZC“) prístupného na internetovej stránke www.stormware.sk. Pred  zobrazením osobných informácií budete požiadaní o zadanie užívateľského  mena a hesla. V centre ZC môžete hlavne (i) zobraziť, upraviť a zrušiť  osobné údaje, ktoré ste na Webe už zadali; (ii) zvoliť, či chcete z Webu prijímať informácie marketingového charakteru; (iii) prihlásiť sa na  odber, respektíve zrušiť odber spravodajov o našich službách a  produktoch.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky údaje uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom  (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka Webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi  údajov a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.
Správca nie je zaviazaný sledovať a/alebo opravovať akékoľvek údaje  poskytnuté návštevníkovi Webu a žiadnym spôsobom neručí za takéto údaje vložené návštevníkmi Webu. Správca si vyhradzuje právo z času na čas  sledovať tieto údaje a opraviť, doplniť alebo odstrániť ich bez uvedenie  dôvodu.

Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

Webové stránky ISAT, s.r.o. a online služby s nimi spojené môžu za účelom optimalizáce služieb využívať tzv. cookies.
Cookie je malý súbor, ktorý je zvyčajne zložený z písmen a číslic,  ktoré Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do  súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka Webu. Na  základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka  Webu pri opätovnej návšteve, a to hneď, ako dôjde k spojeniu medzi  internetovým serverom prevádzkovateľa Webu a internetovým prehliadačom.
Jednou z primárnych funkcii súborov cookies je úspora Vášho času. Ak  si napr. prispôsobíte webovú stránku alebo budete prechádzať Webom,  súbor cookie pri nasledujúcich návštevách pripomenie Webu špecifické  informácie o Vašich preferenciách. Ponúkne Vám také prostredie, na ktoré  ste boli podľa vašich predchádzajúcich návštev zvyknutí, a to tak, aby  pre Vás bola webová stránka viac osobná a dokázala lepšie reagovať na  Vaše individuálne potreby. Preto akonáhle sa na webový server vrátite,  môžu sa skôr zadané informáce načítať, aby ste mohli jednoduchšie  používať tie funkcie Webu, ktoré ste si už prispôsobili, napr.  aické predvyplnenie prihlasovacích údajov. To všetko Vám podstatne  zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, zjednoduší  navigáciu na Webe, atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, musíte  predvoľby pre náš Web nastaviť znovu. Ak prejdete na iné zariadenie  alebo prehliadač, takisto nám budete musieť svoje predvoľby poskytnúť  znovu.
Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v  službách Google AdWords a Google Analytics. Tieto súbory cookies slúžia  na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše  stránky využívajú.
Údaje sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s  informáciami o (i) dátume a čase Vášho vstupu na naše stránky; (ii)  koľko a aké stránky ste navštívili a ako dlho ste boli na našich  internetových stránkách; (iii) názov Vašej internetovej domény a IP  adresa, ktorá Vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv)  internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém Vášho  počítača; (v) Internetová stránka, z ktorej ste boli odkázani na Web.
Informáce o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
ISAT, s.r.o. na svojich webových stránkach používa dva druhy cookies, a  to (i) dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukladajú do  súboru cookie Vášho prehliadača do času, kým ukončíte prácu s  prehliadačom, a (ii) trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré  slúžia na Vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na Webe a  zostávajú uložené vo Vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenia  závisí od nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné  cookies umožňujú presun informácí na internetový server pri každej  návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies  nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa  uchovávajú v súboroch cookies vo Vašom počítači a sú anonymizované. Zo  žiadneho z týchto údajov nie je možné jednoznačne určiť Vašu identitu.
ISAT, s.r.o. na Webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú  nevyhnutné pre funkčnosť Webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory  cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia Vášho prehliadača môžete podľa  potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak urobíte,  nebudete pravdepodobne môcť v plnej miere využívať interaktívne funkcie  webov ISAT, s.r.o..
Za používanie cookies a zhromažďovanie súvisiacich informácií je  zodpovedný ISAT, s.r.o., ktorý môže súbory cookies využiť aj za účelom  propagácie a optimalizácie svojej marketingovej komunikácie, a to aj  realizovanej prostredníctvom inzerentov tretích strán.
Viac informácií o Cookies z pohľadu komunitárneho práva EU – http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Odkazy na weby tretích strán

Počas prehliadania Webu môžete naraziť na hypertextové odkazy  odkazujúce na webové stránky tretích strán. ISAT, s.r.o. nezodpovedá za  zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkach či  aplikáciach a odporúča Vám, aby ste sa pred prehliadaním týchto webových  stránok alebo použitím takýchto aplikácii a služieb dôkladne zoznámili s  príslušnými podmienkami a prehláseniami o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

ISAT, s.r.o. nebude poskytovať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné  informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať iba (i) s autorizovanými obchodnými partnermi za účelmi  distribúcie ponuky produktov a služieb a dalšej komunikácie s Vami; (ii)  v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s dotazmi  štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a  požiadavkami a (iii) ak sme v dobrej viere presvedčení, že je  poskytnutie Vašich údajov nevyhnutné v záujme ochrany našich práv,  napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri  zisťovaní, prevencii či odhaľovaní podvodov.
Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov
Tieto Zásady môžeme v prípade potreby aktualizovať. ISAT, s.r.o. si  vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad. Ak sa tak stane, zrevidujeme  tiež dátum poslednej aktualizácie uvádzaný v týchto Zásadách. Odporúčame  tieto Zásady pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o  tom, ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k  dispozícii.

Kontaktné informácie

Ak si myslíte, že spoločnosť ISAT, s.r.o. tieto Zásady nedodržala,  obráťte sa na nás prostredníctvom emailu isat@isat.sk. V prípade  oprávnenosti Vašej sťažnosti problém identifikujeme a čo najskôr vyriešime.
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah