KATASTER_NET - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
Kataster_NET
- komplexné riešenie evidencie a identifikácie pozemkov
Kataster_NET je program pre identifikáciu pozemkov a  ich evidenciu podľa vyhlášky č. 249/2008 Z.z., (333/2009 Z.z.). Program  predstavuje jednoduchý nástroj na čítanie dát z katastra, je schopný  čítať dáta aj z GPS prístrojov a tieto ďalej identifikovať.
Grafická časť programu
- umožňuje priestorovú vizualizáciu údajov  zobrazením na mape, poskytuje evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností, ktoré je možné porovnávať s údajmi na KATASTER PORTÁL-i a udržovať tak aktuálnosť katastrálnych dát, vytvárať grafické výstupy a zostavy. Je možné merať vzdialenosti, plochy a obvody, pracovať vo  vrstvách, vkladať do máp vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami, farebne si vyznačiť na mapách  podiely vybraného vlastníka, označiť parcely, ktoré spravuje pozemkový  fond a iné.
Písomná časť
- umožňuje komplexnú správu nájomných zmlúv na pôdu v zmysle Zákona č.  504/2003 Z.z. s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky. Umožňuje  generovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov na základe katastrálnych dát.  V písomnej časti je obsiahnutý výpočet výšky nájomného, tlač nájomných  zmlúv, tlač poštových poukážok, prehľady o parcelách v evidencii podniku  a rôzne iné podporované funkcie.
V ktorých odvetviach je ho možné použiť?
 • poľnohospodárske podniky, samostatne hospodáriaci roľníci
 • lesné a pozemkové spoločenstvá
 • realitné kancelárie pre výkup pozemkov
 • kontrolné inštitúcie
 • iné odvetia, kde je potrebné identifikovať pôdu a tieto podiely spracovať
Najčastejšie využívané fukciu softvéru:
 • Prepojením grafickej a písomnej časti okamžite  podáva informácie o vlastníctve parcely, polohy na mape aj v teréne  pomocou GOOGLE MAP
 • Písomnú  časť program dokáže porovnať s KATASTER PORTALOM, a tým upozorní  užívateľa o prípadnej zmene na liste vlastníctva. Tieto zmeny dokáže  zapísať do databázy, a tým udržuje údaje vždy aktuálne.
 • Graficky farebne a písomne dokáže vyznačiť parcely, na ktorých nastala zmena podľa položky výkazu zmien za sledované obdobie.
 • Graficky, písomne zobrazí a prepočíta podiely z listov vlastníctva pre vlastníka
 • Čítanie a zobrazovanie súborov vo formáte SHP a VGI
 • Komunikuje  zo zariadením GPS, pre ktoré dokáže vytvoriť mapy, a tým vytýčiť body v  teréne, spätne pomocou GIS zariadení s modulom GPS môžete namerané  trasy prezerať, vyhodnocovať a identifikovať spolu s katastrálnymi  mapami.
 • Popisná časť: listy vlastníctva, štatistiky podpísaných zmlúv, inventarizácie pre SPF
 • Program  pracuje vo vrstvách, ktoré medzi sebou identifikuje vypočíta podiely,  ohodnotí prieniky a vytvorí k nim nájomné zmluvy alebo iné dokumentácie  (vyhláška 249/2008 aktualizovanú na 333/2009)
 • Evidenciu zmlúv dokáže štatisticky vyhodnocovať a percentuálne zobrazovať podpísané zmluvy užívacích dielov pre podnik
 • Oceňovanie pri identifikácií pozemkov je podľa vášho výberu: podľa BPEJ, podľa druhu pozemku alebo iné...
 • Do máp je dovolené vkladať vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami.      
 • Farebne  si môžete vyznačiť na mapách podiely vybraného vlastníka alebo  viacerých naraz, označenie parciel, ktoré spravuje pozemkový fond a iné.
 • Meranie vzdialenosti, plôch a obvodov sú samozrejmosťou. Taktiež rôzne tlačové zostavy počnúc LV až po tlač máp a štatistík.
 • Spolu so zariadením GPS, ktoré tiež máme v ponuke, sú vynikajúcim prostriedkom vyvarovania sa sankcií pri krížových kontrolách, alebo leteckým prieskumom užívaných poľnohospodárskych pozemkoch
GPS-Kataster
- mobilná aplikácia na identifikáciu pozemkov
GPS Kataster je vhodný pre zákazníkov, ktorí podnikajú v oblasti poľnohospodárstva. Aplikácia sa dá využiť pri meraní plôch, identifikácií pozemkov,  vytyčovaní náhradných pozemkov, ako i v prípadoch, kedy je potrebné  rozdeliť veľké poľnohospodárske (LPIS) pozemky pre účely deklarovania na  dotácie a ich samokontrolu. Ďalšie oblasti v ktorých je možné využiť aplikáciu:
 • urbárske spoločnestvá
 • obecné úrady a mestá
 • geodetické firmy
 • projektanti v oblasti inžinierskych sieti
V prípade potreby si preštudujte aj základné inštrukcie k aplikácií:
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah