AgroCont - www.isat.sk

Prejsť na obsah

AgroCont v 1.3
Agronomická evidencia jednoducho a rýchlo

AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program,   vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby   poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci   stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ.
Slúži na  vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a  iných  povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej   forme pre kontrolné orgány.
Jednotlivé  údaje sú zadávané priamo počas  výrobného procesu bez zbytočnej  administratívnej záťaže. Súčasne  program vykonáva aj kontrolu vstupných  údajov v čase zadávania. Program  je možné prepojiť na ekonomické  programy a Mzdy.

Čo zahŕňa tento softvér?
Prehľad najdôležitejších funkcií
Elektronické podávanie výstupov na ÚKSÚP

Kontrola vstupných údajov

Elektronická kniha honov

Denník pasenia

Výkazy prác, sklady, PHM

IP v zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve

Prepojenie s ekonomickými softvérmi Helios, Intes, Noris

Správna farmárska prax

Vnútropodnikové štatistiky a analýzy

Prepojenie s webovou aplikáciou ISAT-SprávcaSoftvér pozostáva z nasledovných modulov :

Modul AgroDoc - Agronomická dokumentácia, umožňuje viesť prvotnú evidenciu
  • materiálových vstupov (aplikované hnojivá, pesticídy, použité odrody, hybridy,...)
  • pracovných operácií, množstva vykonanej práce, pracovných strojov, pracovníkov.
Tento  modul obsahuje databázy povolených odrôd, hnojív, osív a  pesticídov.  Všetky tieto informácie sa vzťahujú k jednotlivým pozemkom  podniku.

Modul AgroMat - Agro-materiál, umožňuje viesť evidenciu o skutočnom stave a pohybe zásob skladovaných materiálov a produktov v podniku, vrátane PHM. Každý výdaj materiálu je realizovaný na základe konkrétneho výstupu z   agronomickej dokumentácie s pridelením jedinečného čísla dokladu, čím je zabezpečená presná kontrola požadovaného a skutočného množstva vydaného materiálu. Modul je možné napojiť na existujúce skladové a   informačné systémy.

Modul EuroDot - Eurodotácie, zabezpečuje výstupy pre Správnu farmársku prax, Enviroment a životné podmienky zvierat,  GlobalGap a Integrovanú produkciu. Správne vedenie dokumentácie na základe vykonaných činností, spravidla vztiahnutých na parcelu, podmieňuje každoročné čerpanie platieb pre prvovýrobcu. Použitie modulov AgroDoc a EuroDot výrazne uľahčuje vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle platných predpisov a na požiadanie kontrolných orgánov sa tak predkladajú aktuálne a správne vyplnené formuláre.

 Minimálne systémové  požiadavky

  • Windows 7 alebo vyššia verzia

  • aspoň 1 GB voľného diskového priestoru (HDD)

  • min. 2 GB RAM pamäte

  • Kancelársky balík MICROSOFT OFFICE (MS Excel, MS Word)
Modul FarmCont - Kontrola podniku, poskytuje vnútropodnikové výstupy a analýzy pre manažment podniku na rôznych stupňoch riadenia a to od agronóma, mechanizátora, ekonóma až po vrcholový manažment. Modul FarmCont v prehľadnej forme poskytuje prehľad všetkých vykonaných pracovných operácií a materiálového toku s určením časovej a plošnej výkonnosti na jednotlivé parcely ako aj na jednotlivé stroje a pracovné činnosti. Umožňuje tak sledovanie nákladov a hodnotenie efektívnosti.

Jednotlivé časti systému predstavujú komplex modulov fungujúcich ako celok alebo ako samostatné jednotky.
 
 

 


Návrat na obsah