Vytýčenie hraníc pozemu - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Vytýčenie hraníc pozemku
Meranie hraníc pozemkov s použitím presného GPS prístroja

Služba zahŕňa zameranie presnej polohy jestvujúcich hraníc pozemkov alebo vytýčenie nových hraníc podľa požiadaviek objednávateľa, prípadne kombináciu týchto dvoch.

Zameranie jestvujúcich hraníc pozemkov:
Geodet s použitím GPS prístroja s vysokou presnosťou priamo v teréne zameria polohu jestvujúcich hraníc pozemkov. Údaje zhromaždené v teréne sú kompatibilné so softvérom ISAT-Podateľňa a môžu slúžiť ako podklad na tvorbu jednotnej žiadosti GSAA.

Vytýčenie hraníc pozemkov:
V prípade zmien v užívaní pozemkov (navýšenie alebo zníženie výmery) alebo  potreby racionaizácie rozmiestnenia kultúrnych dielov ponúkame službu presného  vytýčenia hraníc pozemkov a kultúrnych dielov. Na základe požiadaviek  objednávateľa geodet s použitím príslušnej techniky vytýči a označí nové  hrnanice priamo v teréne.


 Služba obsahuje nasledujúce meračské a administratívne práce:

Vytyčenie hranice pozemku v teréne (zamerianie všetkých hraníc alebo len rizikové hranice, podľa dohody)

Označenie lomových bodov pozemku v teréne (napr. rohy pozemku, plodiny)

Grafické zobrazenie hraníc v ISAT-Podateľni

Protokol o vytýčení hranice (voliteľné)
Návrat na obsah