Kataster_NET - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Kataster_NET
Komplexné riešenie evidencie a identifikácie pozemkov

Kataster_NET je program pre identifikáciu pozemkov a  ich evidenciu podľa vyhlášky č. 249/2008 Z.z., (333/2009 Z.z.). Program  predstavuje jednoduchý nástroj na čítanie dát z katastra, je schopný  čítať dáta aj z GPS prístrojov a tieto ďalej identifikovať.


 V ktorých odvetviach je ho môžné použiť?

poľnohospodárske podniky, samostatne hospodáriaci roľníci

lesné a pozemkové spoločenstvá

realitné kancelárie pre výkup pozemkov

kontrolné inštitúcie

iné odvetvia, kde je potrebné identifikovať pôdu a tieto podiely spracovať

Grafická časť programu umožňuje priestorovú vizualizáciu údajov  zobrazením na mape, poskytuje evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností, ktoré je možné porovnávať s údajmi na KATASTER PORTÁL-i a udržovať tak aktuálnosť katastrálnych dát, vytvárať grafické výstupy a zostavy. Je možné merať vzdialenosti, plochy a obvody, pracovať vo  vrstvách, vkladať do máp vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami, farebne si vyznačiť na mapách  podiely vybraného vlastníka, označiť parcely, ktoré spravuje pozemkový  fond a iné.

Písomná časť  umožňuje komplexnú správu nájomných zmlúv na pôdu v zmysle Zákona č.  504/2003 Z.z. s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky. Umožňuje  generovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov na základe katastrálnych dát.  V písomnej časti je obsiahnutý výpočet výšky nájomného, tlač nájomných  zmlúv, tlač poštových poukážok, prehľady o parcelách v evidencii podniku  a rôzne iné podporované funkcie.

Prehľad niektorých funkcií programu
Najčastejšie sa využívajú nasledovné funkcie

 • Prepojením grafickej a písomnej časti okamžite  podáva informácie o vlastníctve parcely, polohy na mape aj v teréne  pomocou GOOGLE MAP

 • Písomnú  časť program dokáže porovnať s KATASTER PORTALOM, a tým upozorní  užívateľa o prípadnej zmene na liste vlastníctva. Tieto zmeny dokáže  zapísať do databázy, a tým udržuje údaje vždy aktuálne.
 • Graficky farebne a písomne dokáže vyznačiť parcely, na ktorých nastala zmena podľa položky výkazu zmien za sledované obdobie.

 • Graficky, písomne zobrazí a prepočíta podiely z listov vlastníctva pre vlastníka

 • Čítanie a zobrazovanie súborov vo formáte SHP a VGI
 • Komunikuje  zo zariadením GPS, pre ktoré dokáže vytvoriť mapy, a tým vytýčiť body v  teréne, spätne pomocou GIS zariadení s modulom GPS môžete namerané  trasy prezerať, vyhodnocovať a identifikovať spolu s katastrálnymi  mapami.
 • Popisná časť: listy vlastníctva, štatistiky podpísaných zmlúv, inventarizácie pre SPF
               
 • Program  pracuje vo vrstvách, ktoré medzi sebou identifikuje vypočíta podiely,  ohodnotí prieniky a vytvorí k nim nájomné zmluvy alebo iné dokumentácie  (vyhláška 249/2008 aktualizovanú na 333/2009)

 • Evidenciu zmlúv dokáže štatisticky vyhodnocovať a percentuálne zobrazovať podpísané zmluvy užívacích dielov pre podnik
               
 • Oceňovanie pri identifikácií pozemkov je podľa vášho výberu: podľa BPEJ, podľa druhu pozemku alebo iné...

Minimálne systémové požiadavky


 • Windows 7 alebo vyššia verzia (procesor Intel I5, I7 a ekvivalent)

 • aspoň 2 GB voľného diskového priestoru (HDD)

 • min. 8 GB RAM pamäte

 • Kancelársky balík MICROSOFT OFFICE (MS Excel, MS Word)
 • Do máp je dovolené vkladať vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami.
                
 • Farebne  si môžete vyznačiť na mapách podiely vybraného vlastníka alebo  viacerých naraz, označenie parciel, ktoré spravuje pozemkový fond a iné.
                
 • Meranie vzdialenosti, plôch a obvodov sú samozrejmosťou. Taktiež rôzne tlačové zostavy počnúc LV až po tlač máp a štatistík.
                
 • Spolu  so zariadením GPS, ktoré tiež máme v ponuke, sú vynikajúcim  prostriedkom vyvarovania sa sankcií pri krížových kontrolách, alebo  leteckým prieskumom užívaných poľnohospodárskych pozemkoch

Vaše otázky a pripomienky

Žiadne komentáre
 


Návrat na obsah