ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Produkty
AgroCont©

AgroCont©- Agrárny informačno informačný systém

AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ.


Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány.
Jednotlivé údaje sú zadávané priamo počas výrobného procesu bez zbytočnej administratívnej záťaže. Súčasne program vykonáva aj kontrolu vstupných údajov v čase zadávania. Program je možné prepojiť na ekonomické programy a Mzdy.

 

 


 

Program AgroCont© pozostáva z nasledovných modulov:


Modul AgroDoc - Agronomická dokumentácia, umožňuje viesť prvotnú evidenciu:


-    materiálových vstupov (aplikované hnojivá, pesticídy, použité odrody, hybridy,...)
-    pracovných operácií, množstva vykonanej práce,
-    pracovných strojov, pracovníkov.

 

 

Tento modul obsahuje databázy povolených odrôd, hnojív, osív a pesticídov. Všetky tieto informácie sa vzťahujú k jednotlivým pozemkom podniku.


Modul AgroMat - Agro-materiál, umožňuje viesť evidenciu o skutočnom stave a pohybe zásob skladovaných materiálov a produktov v podniku, vrátane PHM.
Každý výdaj materiálu je realizovaný na základe konkrétneho výstupu z agronomickej dokumentácie s pridelením jedinečného čísla dokladu, čím je zabezpečená presná kontrola požadovaného a skutočného množstva  vydaného materiálu. Modul je možné napojiť na existujúce skladové a informačné systémy.


Modul EuroDot - Eurodotácie, zabezpečuje výstupy pre Správnu farmársku prax, Enviroment a životné podmienky zvierat,  GlobalGap a Integrovanú produkciu.
Správne vedenie dokumentácie na základe vykonaných činností, spravidla vztiahnutých na parcelu, podmieňuje každoročné čerpanie platieb pre prvovýrobcu. Použitie modulov AgroDoc a EuroDot výrazne uľahčuje vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle platných predpisov a na požiadanie kontrolných orgánov sa tak predkladajú aktuálne a správne vyplnené formuláre.


Modul FarmCont - Kontrola podniku
, poskytuje vnútropodnikové výstupy a analýzy pre manažment podniku na rôznych stupňoch riadenia a to od agronóma, mechanizátora, ekonóma až po vrcholový manažment. Modul FarmCont v prehľadnej forme poskytuje prehľad všetkých vykonaných pracovných operácií a materiálového toku s určením časovej a plošnej výkonnosti na jednotlivé parcely ako aj na jednotlivé stroje a pracovné činnosti. Umožňuje tak sledovanie nákladov a hodnotenie efektívnosti.

Jednotlivé časti systému predstavujú komplex modulov fungujúcich ako celok alebo ako samostatné jednotky.

 
Kataster_NET

 

Kataster_NET je program pre identifikáciu pozemkov a ich evidenciu podľa vyhlášky č. 249/2008 Z. z., (333/2009 Z.z.). Program predstavuje jednoduchý nástroj na čítanie dát z katastra a je schopný čítať dáta aj z GPS prístrojov a tieto ďalej identifikovať. Pozostáva z grafickej a písomnej časti a ich prepojením okamžite podáva informácie o vlastníctve parcely, polohy na mape a aj v teréne pomocou Google Maps.

 

Grafická časť umožňuje priestorovú vizualizáciu údajov zobrazením na mape, poskytuje evidenciu základných informácií z katastra nehnuteľností, ktoré je možné porovnávať s údajmi na KATASTER PORTÁL-i a udržovať tak aktuálnosť katastrálnych dát, vytvárať grafické výstupy a zostavy. Je možné merať vzdialenosti, plochy a obvody, pracovať vo vrstvách, vkladať do máp vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami, farebne si vyznačiť na mapách podiely vybraného vlastníka, označiť parcely, ktoré spravuje pozemkový fond a iné.

 

Písomná časť umožňuje komplexnú správu nájomných zmlúv na pôdu v zmysle Zákona č. 504/2003 Z.z. s prepojením na mapovú časť a produkčné bloky. Umožňuje generovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov na základe katastrálnych dát. V písomnej časti je obsiahnutý výpočet výšky nájomného, tlač nájomných zmlúv, tlač poštových poukážok, prehľady o parcelách v evidencii podniku a rôzne iné podporované funkcie.

 

 

 

 

 
AgroGPS©

AgroGPS© predstavuje efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Odber pôdnych vzoriek využitím systému GPS poskytuje prehľad o variabilite obsahu živín v pôde. Variabilné hnojenie predstavuje hnojenie na základe máp obsahu živín pomocou rozdielnej dávky v rámci jednej parcely. Pri súčasnom optimálnom vyhnojení pozemkov umožňuje dosiahnuť zníženie nákladov na hnojivo, skrátenie času a zmenšenie výmery hnojenia.

 

Ponúkame nasledovné služby: