Ekonomický modul chovu - www.isat.sk

Prejsť na obsah
Poradenstvo v oblasti hodnotenia ekonomiky chovu hovädzieho dobytka
Našim klientom je k dispozícií spolupracujúci expert poskytujúci komplexné poradenstvo pri optimalizácii produkčno-ekonomických parametrov chovu dojeného dobytka prostredníctvom aplikácie EkonMOD milk – interaktívneho modelu chovu dojníc, ktorá zlepšuje chápanie vnútornej dynamiky v produkčnom stáde dojníc a napomáha v interpretácií ekonomických dopadov rôznych manažérskych rozhodnutí, vrátane problematiky zmierňovania environmentálnej záťaže.
 
Rozdielnosť aplikovaných systémov chovu podčiarkuje opodstatnenosť myšlienky inovatívneho prístupu k hodnoteniu ekonomiky chovu a vyčísleniu vplyvu konkrétnej farme dojníc na životné prostredie. Aplikácia na základe parametrov intenzity chovu, vrátane špecifikácie ukazovateľov reprodukcie a úžitkovosti, stanovuje detailný obrat stáda a stav zvierat v jednotlivých kategóriách v rámci konkrétneho chovu. Súčasťou modelu je aj stanovovanie požiadaviek na obsah živín v kŕmnych dávkach pre všetky kategórie zvierat na mliekovej farme. Bilancia medzi potrebou živín a obsahom živín v chovateľom používaných krmivách, ktoré zadal do modelu prebieha automaticky. V nadväznosti na to je stanovená celková potreba skŕmiteľných krmív a potreba ornej pôdy pre výrobu krmovín. Analýza je doplnená aj o požiadavku na skladovacie priestory a potrebu podstielky. Celková produkcia trhových produktov je následne v kontexte konkrétneho systému chovu a jeho charakteristík doplnená o komplexné hodnotenie nákladovosti výroby mlieka. Samostatný modul vyčísluje celkové emisie z chovu.
Prehľad najdôležitejších funkcií aplikácie:
  • operatívne vyhodnotenie ekonomických a produkčných dopadov alternatívnych manažérskych rozhodnutí na úrovni konkrétnej farmy
  • modelové prepočty ekonomiky výroby mlieka - dynamické prepojenie chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým a environmentálnym dopadom v podmienkach konkrétneho podniku
  • výpočet produkcie emisií z chovu hovädzieho dobytka (metán, amoniak a oxid dusný)
   
Pre záujemcov ponúkame:
  • stanovenie produkčných miním na dosiahnutie nulovej rentability bez podpôr a vyčíslenie nákladov na odchov prvôstky
  • porovnanie dosahovaných výsledkov s databázou spolupracujúcich podnikov
  • zostavenie analýz podľa špecifických požiadaviek chovateľa a individuálne konzultácie

   
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
Expert na ekonomiku výroby mlieka – držiteľ ocenení Zlatý Kosák v kategórií veda a výskum a Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc. Člen permanentnej podskupiny pre inovácie v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti v rámci Európskeho Inovačného Partnerstva (EIP AGRI -Subgroup on Innovation). Hlavný vývojár a konzultant platformy EkonMOD
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
0902 480 531
miroslav.zahradnik@nppc.sk
   
Návrat na obsah